REGULAMIN KONKURSU „Depilacja to nowa czerń”REGULAMIN KONKURSU „Depilacja to nowa czerń”
na blogu www.anwen.pl

§ 1. Konkurs
1. Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”) jest skierowany do podmiotów: osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 22 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zwanych dalej „Uczestnikami”).

§ 2. Organizatorzy Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest firma Partner of Promotion Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, ul. Belgradzka 8 lok. 01, zwana dalej „Organizatorem”. Współorganizatorem jest Autor bloga anwen.com, zwany dalej „Autorem Bloga”. Autor Bloga działa na zlecenie Agencji.
2. Fundatorem nagród w konkursie jest firma Partner of Promotion Sp. z o.o.
3. Przed wzięciem udziału w Konkursie każdy Uczestnik powinien zapoznać się
z Regulaminem. Udział w Konkursie będzie równoznaczny z akceptacją Regulaminu Konkursu.
4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie anwen.com.

§ 3. Zasady konkursu
1. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na blogu anwen.com. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, które w dniu jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Fundatora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy,
a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

3. Zadanie Konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie konkursowe zadane pod postem dotyczącym warsztatów z marką Braun. Odpowiedź powinna być umieszczona pod dedykowanym wpisem na blogu anwen.com i zawierać także adres e-mail.

5. Konkurs trwa 5 dni, od 03.01.2014 do 08.01.2014, do godz. 23:59.
6. Nagrodami w konkursie są dwa depilatory Silk-epil 7 marki Braun. Jeden uczestnik może wygrać tylko jeden depilator. Wartość jednego depilatora to 450 zł brutto.

§ 4. Rozstrzygnięcie konkursu i zasady przyznawana nagród
1. Spośród wszystkich komentarzy Autor Bloga wybierze 2 najbardziej kreatywne odpowiedzi.
2. Ocena dokonywana przez Autora Bloga w kontekście wybory zwycięzców będzie całkowicie subiektywna.
3. Wyłonienie laureatów przez Autora Bloga nastąpi nie później niż do 10.01.2014 r.
4. Uczestnicy, którzy wygrali nagrody zostaną poinformowani przez Autora bloga poprzez umieszczenie jednoznacznego komentarza w głównym poście związanym z konkursem.
5. Po wyłonieniu laureatów powinni się oni z kontaktować z Autorem bloga poprzez adres e-mail anwen09@gmail.com, nie później jednak niż w terminie do 13.01.2014. Po tym terminie laureat nagrody traci do niej prawo.
6. Treść wiadomości, o której mowa w ust. 5 powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres pocztowy, pod który powinna zostać wysłana nagroda, nr telefonu komórkowego lub stacjonarnego.

7. Nie podanie którejkolwiek z informacji wskazanych w ust. 6 skutkuje utratą prawa do otrzymania nagrody.
8. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.

§ 5. Rozstrzygnięcie konkursu i zasady przyznawana nagród
1. Nagrodami w Konkursie są dwa depilatory Silk-epil 7 marki Braun.
2. Organizator oświadcza, że nagrody rzeczowe – depilatory Silk-epil 7 marki Braun są zwolnione
z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadzie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody oraz na ekwiwalent pieniężny.
4. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres i dane wskazane w treści wiadomości, o której mowa w §4 ust. 6, w terminie do 7 roboczych dni od otrzymania danych adresowych zwycięzców.
5. Podczas wydania nagrody laureat będzie zobowiązany do okazania osobie wydającej nagrodę dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość zwycięzcy (dowód osobisty, paszport, dokument prawa jazdy).
6. Otrzymanie nagrody, o której mowa w ust.1 laureat potwierdzi poprzez podpisanie protokołu odbioru, który będzie miał przy sobie pracownik firmy kurierskiej, bądź inna uprawniona osoba.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W takiej sytuacji nagroda pozostają własnością Fundatora.
Udostępnij

0 komentarze:

Prześlij komentarz