REGULAMINY

REGULAMIN KONKURSU „Rytuały stylizacji z Remington KeratinProtect” REMINGTON

Poniższy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym przez markę Remington.

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Rytuały stylizacji z Remington KeratinProtect" (zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu "konkursem") jest Salestube Sp.zo.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 134 (02-305 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 000034274, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,NIP: 5213546872; REGON: 142112772
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora, Sponsora oraz Uczestników Konkursu.
 3. Przedmiotowy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku (Dz. U. nr 201 poz. 1540).

1.4. Konkurs trwa od 13 października 2017 r. do 22 października 2017 r., do godz. 23:59

1.5. Sponsorem nagród jest marka Remington.

1.6. Konkurs jest prowadzony na stronie www.anwen.pl

1.7. Zwycięzców konkursu wyłoni Anna Kołomycew (dalej: Autorka bloga) www.anwen.pl

1.8. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Warunki wzięcia udziału w Konkursie

2.1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (dalej zwane „Uczestnikami”), które najpóźniej w chwili rozpoczęcia Konkursu ukończyły 13 lat, i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, miejsce zamieszkania oraz adres do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

2.2. Zgłoszenia dostarczone po czasie trwania Konkursu lub naruszające warunki Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

2.3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

Zasady i przebieg Konkursu

 3.1. Zadaniem Uczestników jest odpowiedź na pytanie: W jaki sposób na co dzień układasz swoje włosy?

3.2. W Konkursie Nagroda zostanie przyznana Uczestniczce wyłonionej przez Autorkę bloga, na którym odbywa się Konkurs (decyduje ocena wartości kreatywnej i pomysł).

3.3. Informacja o wyniku Konkursu zostanie zamieszczona 23.10.2017na blogu www.anwen.pl

3.4. Zwycięzca zostanie ogłoszony na blogu www.anwen.pl w dniu 23.10.2017 do godz. 23:59 oraz powiadomiony mailem na podany przez niego w zakresie blogu adres.


3.6. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestników Konkursu wydatków. Nie ma też nagród przewidzianych za samo uczestnictwo w Konkursie.

3.7 Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w całości oraz zobowiązanie się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad. Przystępując do konkursu Uczestnik potwierdza również, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

3.8. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu zwycięzca zobowiązany są odesłać pocztą elektroniczną, na adres k.krowczynska@salestube.pl następujące informacje:
a. imię i nazwisko,
b. adres w Rzeczpospolitej Polskiej, na jaki ma zostać dostarczona nagroda, oraz
c. numer telefonu komórkowego.

3.9. W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w punkcie 3.8 w określonym terminie lub podania nieprawidłowych danych, zwycięzca traci prawo do nagrody. W takim przypadku nagroda pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora, w tym w szczególności Organizator uprawniony będzie do przyznania takiej nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie.


3.10. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora pocztą kurierską na jego koszt w terminie ……………... Organizator podejmie tylko jedną próbę dostarczenia nagrody.

Prawa autorskie

 4.1. Przesłanie Zgłoszeń przez Uczestników jest równoznaczne z oświadczeniem, iż są oni autorami
zgłoszonych Prac i w żaden sposób przy ich tworzeniu nie naruszyli praw autorskich, ani innych praw osób trzecich, w tym prawa do wizerunku.

 Dane osobowe

5.1.Administratorem danych osobowych Uczestników jest: Spectrum Brands Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a, 02-366 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000063377, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 951-198-33-04
5.2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane na zlecenia Administratora przez Organizatora oraz Autorkę bloga do celów związanych z realizacją niniejszego Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów związanych z realizacją Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

Nagroda
6.1. Nagrodami w konkursie jest produkt do stylizacji włosów z serii KeratinProtectRemington: lokówka automatyczna Remington CI8019 KeratinProtect o wartości 399 złotych brutto z dodatkową Nagrodą pieniężną w kwocie 11,11% wartości nagrody rzeczowej, która stanowi równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody.  

6.2. Dodatkowa Nagroda pieniężna, o której mowa w pkt. 6.1. nie zostanie wydana do rąk Uczestnika, lecz zostanie potrącona i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę.

6.3. Nagroda będzie wysyłana wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

6.4. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. W takim przypadku nagroda pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora, w tym w szczególności Organizator uprawniony będzie do przyznania takiej nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie.

6.5. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za którąkolwiek z nagród ani zamiany jej na inną nagrodę.

Reklamacje
  1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników do 14 dni licząc od ogłoszenia wyników konkursu, w formie elektronicznej na adres k.krowczynska@salestube.pl
  2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), przedmiot reklamacji, zwięzłe wskazanie jej przyczyn oraz określenie oczekiwanego sposobu jej załatwienia.
  3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 10 dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie wiadomości e-mail. Reklamacje rozpatruje Organizator.
  4. Uczestnikowi, który nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Postanowienia końcowe


8.2. Niniejszy regulamin jest do wglądu na stronie blogu www.anwen.pl oraz w siedzibie Organizatora

8.3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu Konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN KONKURSU „PRZYGOTUJ SIĘ NA BLASK GLAMOUR Z ANWEN" REMINGTON

Poniższy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym przez markę Remington.

Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „PRZYGOTUJ SIĘ NA BLASK GLAMOUR Z ANWEN " (zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu "konkursem") jest firma Spectrum Brands Poland Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7a, 02-366 Warszawa.

1.2. Konkurs trwa od 30 listopada 2016 r. do 6 grudnia 2016 r., do godz. 23:59

1.3. Sponsorem nagród jest marka Remington

1.4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.anwen.pl

1.5. Zwycięzców konkursu wyłoni Anna Kołomycew autorka bloga www.anwen.pl

1.6. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Warunki wzięcia udziału w Konkursie

2.1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (dalej zwane „Uczestnikami”).

2.2. Zgłoszenia dostarczone po czasie trwania Konkursu lub naruszające warunki Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

2.3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

Zasady i przebieg Konkursu

 3.1. Zadaniem Uczestników jest wypełnienie formularza konkursowego i odpowiedź na pytanie: Jak przygotowałabyś się na karnawał w Wenecji?

3.2. W Konkursie Nagrody zostaną przyznane Uczestnikom wyłonionym przez autorkę bloga, na którym odbywa się Konkurs (decyduje ocena wartości kreatywnej i pomysł).

3.3. W ciągu 7 dni od zakończenia Konkursu zostaną ogłoszeni zwycięzcy. 

3.4. Informacja o wyniku Konkursu zostanie zamieszczona 13 grudnia 2016 na blogu www.anwen.pl oraz zostanie wysłana na adresy e-mail zwycięzców.

3.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie w e-mailu adresu do korespondencji.

3.6. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestników Konkursu wydatków. Nie ma też nagród przewidzianych za samo uczestnictwo w Konkursie.

3.7 Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w całości oraz zobowiązanie się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad. Przystępując do konkursu Uczestnik potwierdza również, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

3.8. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu zwycięzcy zobowiązani są odesłać pocztą elektroniczną, na adres [MŁ1] następujące informacje:
a. imię i nazwisko,
b. adres w Rzeczpospolitej Polskiej, na jaki ma zostać dostarczona nagroda, oraz
c. numer telefonu komórkowego.

3.9. W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w punkcie 3.8 w określonym terminie lub podania nieprawidłowych danych, zwycięzca traci prawo do nagrody.

3.10. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora pocztą kurierską na jego koszt. Organizator podejmie tylko jedną próbę dostarczenia nagrody.

Prawa autorskie

 4.1. Przesłanie Zgłoszeń przez Uczestników jest równoznaczne z oświadczeniem, iż są oni autorami
zgłoszonych Prac i w żaden sposób przy ich tworzeniu nie naruszyli praw autorskich, ani innych praw osób trzecich, w tym prawa do wizerunku.

 Dane osobowe

5.1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora do celów związanych z realizacją niniejszego Konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów związanych z realizacją Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

5.2. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy urządzeniu Konkursu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia.

Nagroda
6.1. Nagrodami w konkursie są produkty do stylizacji włosów z serii PROluxe Remington: suszarka AC9140 o wartości 259 złotych oraz lokówka stożkowa CI 91X1 o wartości 199 złotych z Dodatkowymi Nagrodami pieniężnymi w kwotach odpowiednio 26 zł oraz 20 zł, które stanowią równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody.  

6.2. Dodatkowa Nagroda pieniężna, o której mowa w pkt. 6.1. nie zostanie wydana do rąk Uczestnika, lecz zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę.

6.3. Nagrody będą wysyłane wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

6.4. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator uprawniony będzie do przyznania takiej nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie.

6.5. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za którąkolwiek z nagród ani zamiany jej na inną nagrodę.

Postanowienia końcowe

8.1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora Konkursu.

8.2. Niniejszy regulamin jest do wglądu na stronie blogu www.anwen.pl

8.3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu Konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

8.4. Uczestnik Konkursu, który nie spełni warunków określonych w regulaminie traci prawo do ewentualnej nagrody.

8.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego. [MŁ1]adres
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REGULAMIN KONKURSU „PIĘKNE WŁOSY NA DŁUŻEJ Z ANWEN" REMINGTON

Poniższy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym przez markę

Remington.

Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „PIĘKNE WŁOSY NA DŁUŻEJ Z ANWEN " (zwanego w dalszej

części niniejszego regulaminu "konkursem") jest firma Spectrum Brands Poland Sp. z o.o., ul. Bitwy

Warszawskiej 1920r. 7a, 02-366 Warszawa.

1.2. Konkurs trwa od 21 listopada do 27 listopada 2015 r., do godz. 23:59

1.3. Sponsorem nagród jest marka Remington

1.4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.anwen.pl

1.5. Zwycięzców konkursu wyłoni Anna Kołomycew autorka bloga www.anwen.pl

1.6. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Warunki wzięcia udziału w Konkursie

2.1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (dalej zwane „Uczestnikami”).

2.2. Zgłoszenia dostarczone po czasie trwania Konkursu lub naruszające warunki Regulaminu nie będą

brały udziału w Konkursie.

2.3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń w

imieniu osób trzecich.

Zasady i przebieg Konkursu

 3.1. Zadaniem Uczestników jest wypełnienie formularza konkursowego i odpowiedź na pytanie: Jakie są

Twoje sposoby na nawilżenie i ochronę włosów przed temperaturą?

3.2. W Konkursie Nagrody zostaną przyznane Uczestnikom wyłonionym przez autorkę bloga, na którym odbywa się Konkurs (decyduje ocena wartości kreatywnej i pomysł).

3.3. W ciągu 7 dni od zakończenia Konkursu zostaną ogłoszeni zwycięzcy. 

3.4. Informacja o wyniku Konkursu zostanie zamieszczona 3 grudnia 2015 na blogu www.anwen.pl oraz zostanie wysłana na adresy e-mail zwycięzców.

3.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie w e-mailu adresu do korespondencji.


3.6. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez

Uczestników Konkursu wydatków. Nie ma też nagród przewidzianych za samo uczestnictwo w Konkursie.3.7 Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w całości oraz zobowiązanie się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad. Przystępując do konkursu Uczestnik potwierdza również, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

3.8. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu zwycięzcy zobowiązani są odesłać pocztą elektroniczną, na adres anwen09@gmail.com następujące informacje:

a. imię i nazwisko,

b. adres w Rzeczpospolitej Polskiej, na jaki ma zostać dostarczona nagroda, oraz

c. numer telefonu komórkowego.

3.9. W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w punkcie 3.8 w określonym terminie lub podania nieprawidłowych danych, zwycięzca traci prawo do nagrody.3.12. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora pocztą kurierską na jego koszt. Organizator podejmie

tylko jedną próbę dostarczenia nagrody.

Prawa autorskie

 4.1. Przesłanie Zgłoszeń przez Uczestników jest równoznaczne z oświadczeniem, iż są oni autorami

zgłoszonych Prac i w żaden sposób przy ich tworzeniu nie naruszyli praw autorskich, ani innych praw osób

trzecich, w tym prawa do wizerunku.

 Dane osobowe

5.1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora do celów związanych z

realizacją niniejszego Konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora. Podanie danych osobowych

jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów związanych z realizacją Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo

wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Organizator zapewnia ochronę danych

osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

5.2. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników wyłącznie podmiotom,

które współpracują z nim przy urządzeniu Konkursu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego

prawidłowego przeprowadzenia.Nagroda

6.1. Nagrodami w konkursie są produkty do stylizacji włosów z serii PROtect Remington: suszarka D8700 o

wartości 189 złotych, prostownica S8700 o wartości 369 zł oraz lokówka CI 8725 o wartości 259 złotych z

Dodatkowymi Nagrodami pieniężnymi w kwotach odpowiednio 19 zł, 37 zł oraz 26 zł, które stanowią

równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody. 

6.2. Dodatkowa Nagroda pieniężna, o której mowa w pkt. 6.1. nie zostanie wydana do rąk Uczestnika, lecz

zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od

osób fizycznych od wygranej, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę.

6.3. Nagrody będą wysyłane wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

6.4. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków

wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego

faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator uprawniony będzie do

przyznania takiej nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie.6.5. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za którąkolwiek z nagród ani

zamiany jej na inną nagrodę.

Postanowienia końcowe

8.1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane

przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora Konkursu.8.2. Niniejszy regulamin jest do wglądu na stronie blogu www.anwen.pl

8.3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu Konkursu w

całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż

spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

8.4. Uczestnik Konkursu, który nie spełni warunków określonych w regulaminie traci prawo do

ewentualnej nagrody.

8.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa

polskiego.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Konkurs urodzinowy 2015”
§1 Informacje ogólne
 1. Organizatorem konkursu „Konkurs urodzinowy 2015” i fundatorem nagród  jest blog anwen.pl
§2 Organizacja konkursu
 1. Przesłanie pracy konkursowej odbywa się za pośrednictwem e-maila (anwen09@gmail.com)
 2. Praca konkursowa musi być przesłana w formacie jpg lub png, wymiary 1024 x 1024 px
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
 • wykonanie projektu koszulki na temat „koszulka dla włosomaniaczki",
 • wysłanie projektu na adres anwen09@gmail.com
     4. Ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych to 19 lipca 2015, godzina 23:59
§3 Zasady przyznawania nagród
 1. Kapituła Konkursowa składać się będzie z autorki bloga anwen.pl
 2. Kapituła konkursowa wybierze zwycięzcę.
 3. Decyzja Kapituły Konkursowej jest ostateczna.
 4. Uczestnik przesyłając pracę oświadcza, że jest jej autorem.
 5. W przypadku kiedy okaże się, że oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zgłaszanej pracy konkursowej jest nieprawdziwe wówczas uczestnik ponosić będzie odpowiedzialność za spowodowane straty.
 6. Zwycięzca konkursu w zamian za nagrodę główną zobowiązany jest przekazać prawa autorskie do wzoru na rzecz autorki bloga anwen.pl.
 7. Pozostałe projekty biorące udział w konkursie pozostają własnością autorów.
§4 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin dostępny jest na stronie: http://www.anwen.pl/2011/03/regulamin-konkursu-get-ready-with-me.html
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


REGULAMIN KONKURSU „GET READY WITH ME" REMINGTON

Poniższy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym przez markę

Remington.

Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „GET READY WITH ME" (zwanego w dalszej części niniejszego

regulaminu "konkursem") jest firma Spectrum Brands Poland Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920r.

7a, 02-366 Warszawa.

1.2. Konkurs trwa od 19 stycznia do 1 lutego 2015 r., do godz. 23:59

1.3. Sponsorem nagród jest marka Remington

1.4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.anwen.pl.

1.5. Zwycięzców konkursu wyłoni Anwen autorka bloga www.anwen.pl.

1.6. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Warunki wzięcia udziału w Konkursie

2.1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (dalej zwane „Uczestnikami”).

2.2. Zgłoszenia dostarczone po czasie trwania Konkursu lub naruszające warunki Regulaminu nie będą

brały udziału w Konkursie.

2.3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń w

imieniu osób trzecich.

Zasady i przebieg Konkursu

 3.1. Zadaniem Uczestników jest:

a.) Wypełnienie formularza konkursowego

b.) Odpowiedź na pytanie: Dlaczego depilacja urządzeniem i-Light Pro Face & Body będzie dla Ciebie lepszą metodą depilacji niż zwykła maszynka?

3.2. W Konkursie Nagrody zostaną przyznane Uczestnikom wyłonionym przez autorkę bloga, na którym

odbywa się Konkurs (decyduje ocena wartości kreatywnej i pomysł).

3.3. W ciągu 8 dni od zakończenia Konkursu zostaną ogłoszeni zwycięzcy.

3.4. Informacja o wyniku Konkursu zostanie zamieszczona 8 lutego 2015 na blogu www.anwen.pl oraz

zostanie wysłana na adresy e-mail zwycięzców.

3.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie w e-mailu adresu do korespondencji.

3.8. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez

Uczestników Konkursu wydatków. Nie ma też nagród przewidzianych za samo uczestnictwo w Konkursie.

3.9. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu

w całości oraz zobowiązanie się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad. Przystępując do

konkursu Uczestnik potwierdza również, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w

Konkursie.

3.10. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu zwycięzcy

zobowiązani są odesłać pocztą elektroniczną, na adres anwen09@gmail.com następujące informacje:

a. imię i nazwisko,

b. adres w Rzeczpospolitej Polskiej, na jaki ma zostać dostarczona nagroda, oraz

c. numer telefonu komórkowego.

3.11. W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w ust. 10 w określonym

terminie lub podania nieprawidłowych danych, zwycięzca traci prawo do nagrody.

3.12. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora pocztą kurierską na jego koszt. Organizator podejmie

tylko jedną próbę dostarczenia nagrody.

Prawa autorskie

 4.1. Przesłanie Zgłoszeń przez Uczestników jest równoznaczne z oświadczeniem, iż są oni autorami

zgłoszonych Prac i w żaden sposób przy ich tworzeniu nie naruszyli praw autorskich, ani innych praw osób

trzecich, w tym prawa do wizerunku.

Dane osobowe

5.1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora i Zleceniodawcę do

celów związanych z realizacją niniejszego konkursu. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

5.2. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników wyłącznie podmiotom,

które współpracują z nim przy urządzeniu Konkursu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego

prawidłowego przeprowadzenia.

Nagroda

6.1. Nagrodami w konkursie są 2 systemy do depilacji IPL i-Light Pro Face & Body IPL6000F marki

Remington o wartości 1 249 zł brutto każdy wraz z Dodatkową Nagrodą pieniężną w kwocie 125 zł, która

stanowi równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody.

6.2. Dodatkowa Nagroda pieniężna, o której mowa w pkt. 6.1. nie zostanie wydana do rąk Uczestnika, lecz

zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od

osób fizycznych od wygranej, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę.

6.3. Nagrody będą wysyłane wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

6.4. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków

wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego

faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator uprawniony będzie do

przyznania takiej nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie.

6.5. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za którąkolwiek z nagród ani

zamiany jej na inną nagrodę.

Postanowienia końcowe

8.1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane

przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora Konkursu.

8.3. Niniejszy regulamin jest do wglądu na stronie blogu www.anwen.pl.

8.4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu Konkursu w

całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż

spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

8.5. Uczestnik Konkursu, który nie spełni warunków określonych w regulaminie traci prawo do

ewentualnej nagrody.

8.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa

polskiego.
Udostępnij

1 komentarze: