Newsletter

Just enter your email to get all the latest offers

Konkurs

Konkurs

 

baner konkursowy Anwen

REGULAMIN KONKURSU „Wymyśl nazwę”

Poniższy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym przez markę Anwen.

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Wymyśl nazwę” (zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu „konkursem”) jest Anwen Sp.zo.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 14 (30-348 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000587011, której akta rejestrowe prowadzi dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6762495569

 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora, Sponsora oraz Uczestników Konkursu.

 3. Przedmiotowy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku (Dz. U. nr 201 poz. 1540).

1.4. Konkurs trwa od 22 listopada 2017 r. do 28 listopada 2017 r., do godz. 23:59

1.5. Sponsorem nagród jest marka Anwen.

1.6. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/kosmetykianwen/

1.7. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa.

1.8. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Warunki wzięcia udziału w Konkursie

2.1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (dalej zwane „Uczestnikami”), które najpóźniej w chwili rozpoczęcia Konkursu ukończyły 13 lat, i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, miejsce zamieszkania oraz adres do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

2.2. Zgłoszenia dostarczone po czasie trwania Konkursu lub naruszające warunki Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

2.3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

Zasady i przebieg Konkursu

 3.1. Zadaniem Uczestników jest wymyślenie nazwy dla nowego szamponu peelingującego marki Anwen.

3.2. W Konkursie Nagroda zostanie przyznana Uczestniczce wyłonionej przez komisję konkursową (decyduje ocena wartości kreatywnej i pomysł).

3.3. Informacja o wyniku Konkursu zostanie zamieszczona do 30 listopada 2017 na stronie: https://www.facebook.com/kosmetykianwen/

3.6. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestników Konkursu wydatków. Nie ma też nagród przewidzianych za samo uczestnictwo w Konkursie.

3.7 Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w całości oraz zobowiązanie się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad. Przystępując do konkursu Uczestnik potwierdza również, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

3.8. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu zwycięzca zobowiązany są odesłać pocztą elektroniczną, na adres biuro@anwen.pl następujące informacje:

a. imię i nazwisko,

b. adres w Rzeczpospolitej Polskiej, na jaki ma zostać dostarczona nagroda, oraz

c. numer telefonu komórkowego.

3.9. W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w punkcie 3.8 w określonym terminie lub podania nieprawidłowych danych, zwycięzca traci prawo do nagrody. W takim przypadku nagroda pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora, w tym w szczególności Organizator uprawniony będzie do przyznania takiej nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie.

3.10. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora pocztą kurierską na jego koszt w terminie 5 dni roboczych. Organizator podejmie tylko jedną próbę dostarczenia nagrody.

Prawa autorskie

 4.1. Przesłanie Zgłoszeń przez Uczestników jest równoznaczne z oświadczeniem, iż są oni autorami

zgłoszonych Prac i w żaden sposób przy ich tworzeniu nie naruszyli praw autorskich, ani innych praw osób trzecich, w tym prawa do wizerunku.

 Dane osobowe

5.1.Administratorem danych osobowych Uczestników jest: Anwen Sp.zo.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 14 (30-348 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000587011, której akta rejestrowe prowadzi dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6762495569

5.2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane na zlecenia Administratora przez Organizatora  do celów związanych z realizacją niniejszego Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów związanych z realizacją Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

Nagroda

6.1. Nagrodą w konkursie jest zestaw produktów marki Anwen (trzy dowolnie wybrane maski, trzy wybrane oleje oraz mgiełka Summer Protect) o wartości 247 złotych brutto z dodatkową Nagrodą pieniężną w kwocie 11,11% wartości nagrody rzeczowej, która stanowi równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody.  

6.2. Dodatkowa Nagroda pieniężna, o której mowa w pkt. 6.1. nie zostanie wydana do rąk Uczestnika, lecz zostanie potrącona i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę.

6.3. Nagroda będzie wysyłana wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

6.4. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. W takim przypadku nagroda pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora, w tym w szczególności Organizator uprawniony będzie do przyznania takiej nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie.

6.5. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za którąkolwiek z nagród ani zamiany jej na inną nagrodę.

Reklamacje

  1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników do 14 dni licząc od ogłoszenia wyników konkursu, w formie elektronicznej na adres biuro@anwen.pl

  2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), przedmiot reklamacji, zwięzłe wskazanie jej przyczyn oraz określenie oczekiwanego sposobu jej załatwienia.

  3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 10 dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie wiadomości e-mail. Reklamacje rozpatruje Organizator.

  4. Uczestnikowi, który nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Postanowienia końcowe

8.2. Niniejszy regulamin jest do wglądu na stronie blogu www.kosmetykianwen.pl oraz w siedzibie Organizatora

8.3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu Konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.